رؤیا

http://shereno.com/file.php?id=576247

من،خواب دیده ام
روزی خواهی آمد
و تنها به یک شعاعِ نوری
از تمام لحظاتی که در آن
کاملترینِ خودم را با تو تصور کرده ام
تصویری جاودان
به ثبت خواهی رساند.
من،خواب دیده ام
که از وسعتِ مِه آلودِ

شاعر:زهرا محمدی