افزایش ضریب تعدیل سهام در حساب تضمین مشتریان اعتباری به ۳۵ درصد

https://www.sena.ir/news/68826/افزایش-ضریب-تعدیل-سهام-در-حساب-تضمین-مشتریان-اعتباری-به-۳۵-درصد

با تصمیم کمیته پایش ریسک بازار ، ضریب تعدیل سهام در حساب تضمین مشتریان اعتباری به ۳۵ درصد افزایش یافت.