اجرای مقررات بازارگردانی در حمایت از نظم بازار

https://www.sena.ir/news/68850/اجرای-مقررات-بازارگردانی-در-حمایت-از-نظم-بازار

معاون حقوقی سازمان بورس با اشاره به اینکه سازمان بورس در حمایت از نظم بازار با اقتدار عمل می‌کند، گفت: در صورت عدم اجرای مقررات بازارگردانی و بازارسازی توسط اشخاص حقوقی که با محکومیت انضباطی مواجه شده‌اند، سازمان بورس پرونده این اشخاص حقوقی را به قوه قضائیه ارسال خواهد کرد.