واکسیناسیون کرونا در عربستان مجانی خواهد بود

https://tabnakbato.ir/fa/news/196638/واکسیناسیون-کرونا-در-عربستان-مجانی-خواهد-بود

واکسن کرونا در عربستان سعودی به صورت مجانی تزریق خواهد شد.