تراکم ...

http://shereno.com/file.php?id=582352

نمایش مشخصات محمد کریم زاده نیستانک

.
تنها
نقش بهارستان است
که فرش زیر پا را
تا هزار شانه بالا می برد!!
*محمد کریم زاده نیستانک

شاعر:محمد کریم زاده نیستانک