راسته بازار

http://shereno.com/file.php?id=587667

نمایش مشخصات رضا شاه شرقی


تو بگو ،
راسته بازار چه خبر ؟
جنس اول
همان بی خبریست !
می فروشند سخن نو هنوز
یا که کُهنه به رنگ دگریست

شاعر:رضا شاه شرقی