پیشم بیا

http://shereno.com/file.php?id=587801

نمایش مشخصات مجیدفتاحی دولت آبادی

سرم گیج رفت از بس دورت گشتم
چی میشد بگی بشین از دست رفتم
حالا مهربون میشینم از دل و جون
میگم با این کار از یادت نرفتم
یه کاری کردی باز نرم
تو رو دوس دارم از دلم
نمیخوام , عزیزم
بری از

شاعر:مجیدفتاحی دولت آبادی