کولی

http://shereno.com/file.php?id=588581

نمایش مشخصات مرتضی سنجری

همچون واژه ای کولی و سرگردان
میان بساط شاعری هستی
که بر قنوت دستان پینه بسته اش
نفس می کشد تب خورشید را؛
نمی داند کی میایی؟
تا رُباعی عاشقانه اَش
ساکن آغوش دستانت

شاعر:مرتضی سنجری