لغو الزام ماسک در اماکن عمومیِ اسرائیل

https://tabnakbato.ir/fa/news/209362/لغو-الزام-ماسک-در-اماکن-عمومیِ-اسرائیل

وزارت بهداشت اسرائیل الزام ماسک در مکان های عمومی باز را لغو کرد اما همچنان در مکان های عمومی سربسته، داشتن ماسک الزامی است.