رونق تابوت‌های عجیب در دوران کرونا

https://tabnakbato.ir/fa/news/209529/رونق-تابوت‌های-عجیب-در-دوران-کرونا

کرونا بازار مرگ و میر را گرم کرده است. برای برخی به‌ گور سپرده شدن یا آن گونه که در غرب رواج یافته به آتش سپرده شدن در تابوتی ساده تصورناپذیر است. تابوت‌های هنری و عجیب در این گزارش تصویری را با هم می بینیم.