سخنرانی شهید مطهری تشویق فرزندان به نماز - مسئولیت نماز خانواده - چگونه دعای نیکان مستجاب نمی شود؟

http://www.softgozar.com/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%AA_/گزیده ای از بیانات شهید مطهری درباره گناه و عواقب آن - مبارزه اسلام با ضعف و زبونی - نفاق؛ جو فروشی و گندم نمایی - انضباط وقت در عبادتتاریخ بروز رسانی: 1399/03/13 18:13 , تعداد مشاهده: 9