نسل

http://shereno.com/file.php?id=564882

نمایش مشخصات زویا مردانی

من از نسل مشت های گره کرده ام
تازیانه و ترکه و خمپاره ام
من از نسل نیمکت های چوبی ام
نگاه براه معلم،چوب و ترکه ام
من از نسل کوچه خاکی ام
جوانی نکرده به سوی پیری ام
من از نسل دانش بی حاصلم
از

شاعر:زویا مردانی