نمای جالبی از مانیتور نمایندگان مجلس

http://tabnakbato.ir/fa/news/181137/نمای-جالبی-از-مانیتور-نمایندگان-مجلس

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه به نکته جالبی از مانیتور نمایندگان مجلس اشاره کرده کرده است.