وقتی که سی ساله شدی

http://shereno.com/file.php?id=564941

نمایش مشخصات مرتضی عبدلی

وقتی که سی ساله شدی
از آرزوهات میگذری
گذشته هاتو با خودت
کوچه به کوچه میبری
ساکت و خسته رد میشی
از روزای کلیشه ای
میتونی حس کنی چقد
تنها تر از همیشه ای
ساعت ها روی صندلی
زل میزنی به

شاعر:مرتضی عبدلی