صورت‌جلسه‌ی خبرساز دهیاری یک روستا

https://tabnakbato.ir/fa/news/184048/صورت‌جلسه‌ی-خبرساز-دهیاری-یک-روستا

انتشار تصویر صورت جلسه‌ی دهیاری یک روستا در لنگرود در فضای مجازی خبرساز شده است.