مغز انسان چگونه افکار خود را از دیگران تکفیک می‌کند

https://www.zoomit.ir/2020/7/9/360341/human-brain-distinguish-thoughts/

مغز انسان چگونه افکار خود را از دیگران تکفیک می‌کند

انسان‌ها نه تنها از رفتار بلکه از ذهن یکدیگر هم تقلید می‌کنند. اما مغز انسان چگونه می‌تواند ذهن خود را از دیگران تفکیک کند؟