درمان کرونا فقط با پنج ‌هزار تومان!

https://tabnakbato.ir/fa/news/186421/درمان-کرونا-فقط-با-پنج-‌هزار-تومان

گزارش روزنامه «شهروند» از ادعای درمان کرونا با یک داروی گیاهی را بخوانید.