چگونه برای بار تعادل چند سرور با استفاده از Haproxy در AWS

https://www.c-sharpcorner.com/article/how-to-load-balance-multiple-servers-using-haproxy/

By the end of this article, you will be able to create different servers and host applications and also load balance them using Haproxy.