مایکروسافت لبه WebView2 در حال حاضر به طور کلی در دسترس است

https://www.c-sharpcorner.com/news/microsoft-edge-webview2-is-now-generally-available

Microsoft announced the GA of Microsoft Edge WebView2 for use in production.