مایکروسافت رسما gRPC-وب برای .NET را منتشر کرده است

https://www.c-sharpcorner.com/news/microsoft-officially-releases-grpcweb-for-net